Court

(English) 1088 up 848 down
Definition:
n. Fada, Fili, Kotu (Hausa)
n. Ulo ikpe (Igbo)
n. ile ejo, Afin, Gbangba isire, ibi ile idajo (Yoruba)
by Wole from Lagos, Nigeria on Jan 28, 2014

Total word on Faajihouse's Dictionary

10,620 Definitions

Copyright © 2021 Faajihouse, All Rights Reserved.